Video

Trang video iWorkflow

Giới thiệu tổng quan hệ thống iWorkflow

Giới thiệu tính năng thực hiện quy trình ứng dụng

Giới thiệu chức năng quản lý mẫu biểu, form

Giới thiệu chức năng cấu hình quy trình ứng dụng

Giới thiệu chức năng báo cáo thống kê động

Giới thiệu các chức năng tiện ích

Giới thiệu các chức năng quản trị hệ thống

Giới thiệu bộ ứng dụng HCNS - QT đăng ký làm việc ngoài công ty

Giới thiệu bộ ứng dụng HCNS - QT đăng ký xin nghỉ phép

Giới thiệu bộ ứng dụng HCNS - QT giải quyết nhân sự nghỉ việc

Giới thiệu ứng dụng quản lý văn bản điện tử

Giới thiệu bộ ứng dụng Quản lý chất lượng - QT đánh giá nội bộ