Ứng dụng

Tính ứng dụng thực tế của sản phẩm

iWorkflow cho phép bạn tạo không giới hạn các ứng dụng nghiệp vụ

Danh sách những ứng dụng đã được cấu hình sẵn, hoàn toàn tự động theo danh sách dưới đây.

HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

 • QT Quản lý văn bản điện tử    

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 • QT Đăng ký làm việc ngoài công ty
 • QT Xin nghỉ phép
 • QT Giải quyết nghỉ việc
 • QT Đề nghị tuyển dụng
 • QT Xét tăng/giảm lương

KẾ TOÁN

 • QT Đề nghị thanh toán
 • QT Tạm ứng/hoàn ứng
 • QT Lập thông báo chứng từ

QT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • QT Quản lý dự án
 • QT Quản lý yêu cầu
 • QT Phân tích thiết kế
 • QT Thực hiện dự án
 • QT Kiểm thử
 • QT Cài đặt
 • QT Đào tạo khách hàng
 • QT Bảo hành bảo trì

QT QUẢN LÝ DỰ ÁN MUA SẮM

 • QT Quản lý mua sắm

HỆ THỐNG THÔNG TIN

 • QT Cung ứng thiết bị
 • QT Thu hồi thiết bị
 • QT Mang thiết bị ra ngoài đơn vị

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Chính sách & mục tiêu chất lượng
 • Sổ tay chất lượng

QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO 102

 • QT Quản ý dự án theo 102